Rekrutacja

Od lutego br. kandydaci mogą składać wymagane przez szkołę dokumenty. Za oceny na świadectwie klasy III gimnazjum/klasy VIII szkoły podstawowej oraz za wyniki egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, a także za zachowanie przyznawane są punkty. W terminie ustalonym w porozumieniu z rodzicami ucznia przeprowadza się indywidualną rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli jej wynik jest pozytywny, rodzice podpisują umowę z Dyrekcją i uiszczają opłatę wpisową. Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata do szkoły zostaje podjęta po przedłożeniu w terminie do 25.06.br. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wynikami egzaminów i po podliczeniu punktów.

Maksymalne liczby punktów:

We wrześniu przeprowadzane są egzaminy z języków obcych, aby na podstawie wyników zakwalifikować uczniów do odpowiednich grup wg stopnia zaawansowania.

POZOSTAŁE INFORMACJE
można uzyskać w sekretariacie szkoły,
który jest czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 14.00.

ZAPRASZAMY DO NAS.

Można nas odwiedzić w dowolnym czasie
po uprzednim telefonicznym
ustaleniu terminu wizyty
(tel. 61-879-30-47).