Informator

Kalendarz wydarzeń rok 2019/2020

Dokumenty szkolne

1. Statut Szkoły;
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania;
3. Regulamin Wycieczek i Wyjść ze szkoły;
4. Regulamin Dyżurów Nauczycielskich;
5. Zasady BHP i PPOŻ;
6. Plan Ewakuacji.
7. Plany dydaktyczne – rozkłady materiału.
8. Plany nauczania.
9. Wykaz podręczników.